DOĞUM İZNİ HAKKI

4857 sayılı İş Kanunu’nun 74.maddesi analık halinde çalıştırma yasağını düzenlemiş olup, kadın işçilerin doğumdan önce sekiz (çoğul gebelik halinde doğumdan önce on hafta) ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre (çoğul gebelik halinde toplam on sekiz hafta) için, kural olarak çalıştırılmayacağını düzenlemiştir.

Ayrıca yine İş Kanunu’ndaki 74/5 fıkrasında “isteği halinde kadın işçiye on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir» hükmü mevcuttur. Söz konusu düzenlemeye göre işçinin talep etmesi halinde işverence altı aya kadar ücretsiz izin verilmesinin zorunlu olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Burada izin verilmesi işverenin takdirine bırakılmamıştır.

Doğumdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin vermeyen işverene para cezası verileceği hükmü de mevcuttur. İşçi, iş sözleşmesini İş K. 74. madde hükümlerini işverenin uygulamaması üzerine iş sözleşmesini haklı sebeplerle feshetme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir. İşçinin, kıdem tazminatı talebini kabul etmeyen işveren aleyhine dava açma hakkı vardır. Yargıtay bu yöndeki başvuruları haklı görerek işçinin kıdem tazminatı isteğinin kabulüne karar vermektedir.

Bir cevap yazın